Hurwitz Family

HURWITZ FAMILY FUND
יוסף יצחק בן ברכה לרפו''ש וקרובה